Standardiserte livsoppholdssatser ved gjeldsordning og utleggstrekk

Tidligere har det vært opp til den enkelte namsmann eller namsfogd å fastsette livsoppholdssatser som skal dekke skyldners nødvendige livsopphold ved utleggstrekk eller gjeldsordning. I praksis har dette medført at det var vært store forskjeller avhengig av hvor man har bodd i landet uten at det har vært noe naturlig sammenheng med prisnivået på de forskjellige stedene. Dette har det vært bred enighet om at det var på tide å gjøre noe med slik at man ikke ble straffet eller belønnet ut i fra bostedskommune.

På bakgrunn av ovenstående samt at regjeringen mente det var behov for å senke beløpet som ble avsatt til livsopphold i de fleste distrikter da det var mange som mente at skyldnere som fikk gjeldsordning fikk beholde for mye til livsopphold, noe som medførte at mange med relativt normale inntekter fikk beholde hele inntekten til å dekke livsopphold og boligutgifter. Arbeidet med dette resulterte i egen forskrift som omhandler livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning som namsfogden skal benytte som et utgangspunkt.

Det er også tatt høyde i forskriften for "stordriftsfordeler" i form av at ektefeller og samboende får mindre enkeltvis enn enslige personer. Samtidig gjøres det et fradrag på 20 % fra og med den fjerde personen i husstanden. Dette medfører at mange familier får svært lite å rutte med og mange hevder det er for lite for å unngå at barn til personer med gjeldsproblemer skal falle utenfor i forhold til den moderne sosiale hverdagen. Det er derfor spesielt at man skal få kutt i avsetningen til livsopphold for barn av den enkle grunn at det er flere barn i familien. Barn bør etter vår mening ha et særskilt økonomisk vern i forhold til å bli skadelidende ved foreldrenes gjeldsproblemer.

Følgende satser for livsopphold ved utleggstrekk og gjeldsordning gjelder fra 1.7.2023:

 

  • For enslige skyldnere skal det avsettes kr 10412,- til livsopphold hver måned.
  • For gifte eller samboende skal det avsettes kr 8817,- for hver person i måneden.
  • For en skyldner som forsørger ektefelle eller samboende, så skal det avsettes kr 17634,- til å dekke livsopphold for begge parter pr.måned.
  • For barn over 15 år skal det avsettes kr 6418,- hver måned.
  • For barn mellom 11 og 14 år skal det avsettes kr 5580,- hver måned.
  • For barn mellom 6 og 10 år skal det avsettes kr 4420,- hver måned.
  • For barn som ikke har fylt 6 år skal det avsettes kr 3332,- hver måned.
  • Når det er fire eller flere personer i husstanden skal det gjøres et fradrag på 20 % fra og med person nummer fire. Fradraget skal gjøres for de yngste barna i husstanden.
  • I tilegg til avsetninger til livsopphold skal det gjøres avsetning til nødvendige boligutgifter, herunder husleie, betjening av boligtilknyttet gjeld, boligforsikring, kommunale avgifter, felleskostnader i boligbyggelag, nødvendig vedlikehold og lignende. Det er spesifisert i forskriften at utgifter til strøm, oppvarming og innboforsikring ikke skal tas med og må således dekkes av det som er avsatt til livsopphold.
  • Det er egne satser for samvær med barn som er avhengig av samværsklasse. Disse satsene reguleres i forskriftens paragraf § 5. Du kan lese mer om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning på livsopphold.com.

Satsene skal justeres hvert år med virkning fra 1 juli det gjeldende året i henhold til endringene i konsumprisindeksen.